ICC International Communication Channel
English quiz

Communication

Communication in any language is more than just stringing a few words together to form sentences that are grammatically correct. How you communicate, what tone you use, what terms you use, the cultural aspects of communication, all these can either make or break a deal in business, politics, international relations, industrial relations and management. This is particularly true of English because English is particularly mired in nuances, subtlety, diplomacy and politeness. There is an additional dimension to English because of globalisation. English is so widely used that it has become an international lingua franca.

The question is can you as a professional, be it a manager, a secretary, a lawyer or a university lecturer function effectively with your current knowledge and skills in English? Are you able to communicate with native speakers of English as well as non-native speakers? Is your knowledge and experience of other cultures sufficient to make you an effective and thus successful presenter or negotiator? If your answer is "NO or Not quite" then you certainly need help.

ICC - International Communication Channel can help you to be a more effective and thus successful communicator in English because good communication leads to successful results.

Communicatie in welke taal dan ook is niet alleen woorden aan elkaar rijgen tot een grammaticaal correcte zin. De manier waarop je communiceert, de toon die je gebruikt, de woorden die je kiest, de culturele aspecten van het communiceren kunnen er voor zorgen dat een overeenkomst al dan niet slaagt in: handel, politiek, internationale betrekkingen, industrie of bedrijfsvoering. Dit geldt met name voor het Engels omdat de Engelse taal vol zit met nuances, subtiliteiten, diplomatie en beleefdheden. Een bijkomend aspect van het Engels is de globalisering. Door het wereldwijde gebruik is het een internationaal linga franca geworden.

De vraag is nu of u als professional, of u nu manager, secretaris, jurist of universitair docent bent, effectief kunt communiceren met uw huidige kennis van het Engels? Kunt u communiceren met mensen voor wie het Engels de moedertaal is, zowel als met degenen voor wie het een vreemde taal is? Is uw kennis en ervaring met andere culturen voldoende zodat u succesvol kunt presenteren en onderhandelen? Als het antwoord hierop "Nee of niet helemaal" is, dan kunt u onze hulp gebruiken.

ICC - International Communication Channel kan u helpen om effectiever en daardoor succesvoller te communiceren in het Engels. Want goed communiceren leidt tot succesvolle resultaten.

ICC - INTERNATIONAL COMMUNICATIONS CHANNEL
Mozartstraat 24 | 2901ET Capelle a/d IJssel
T +31(0)6-30371806